zv_utmutato

Záróvizsga útmutató

a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

 

(A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Érvényes: 2014/2015. tanévtől

Összeállította:

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna

szakvezető

(A szöveg pdf-változata innen letölthető.)

1. A záróvizsga általános ügyrendje a Műszaki Tanárképző Tanszéken 

 • A műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakok záróvizsga előkészítése és szervezése a Tanárképző központ feladata.
 • A komplex záróvizsga és a szakdolgozat védése szakjainkon időben nem válik külön.
 • A záróvizsgán a hallgatók komplex pedagógiai ismeretükről adnak számot.
 • A komplex záróvizsga formája mindkét szakon: szóbeli. Értékelési szempont: a tartalmi szakszerűség mellett kiemelten szerepel a jó kommunikációs képesség.
 • A szakdolgozati szeminárium 1. kurzus felvételének előtanulmányi követelménye nincs.
 • A Tanárképző Központ a szakdolgozati témákat a honlapon és a hirdetőtáblán a TVSZ által előírt határidőre közzéteszi.
 • A közzétett szakdolgozati témákon kívül a hallgató is hozhat saját témaötletet. Ha az megfelel a pedagógiai tárgyú szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek, akkor a tanszék bővíti a kiírt témaköröket.
 • A szakdolgozat védéséhez a PPT prezentációt a Didaktika, illetve a Multimédia tárgyak keretében tanultak alapján készítik el a hallgatók.
  • Bemutatandó diaszám: 10-15 dia.
  • A bemutatás időtartama: 8-10 perc. 
 • A Tanárképző Központ a záróvizsga előtt álló hallgatók számára – az írásban közzétett információkon kívül – még minden részletre kiterjedő külön felkészítő foglalkozást is tart.  

2. Útmutató a záróvizsga felkészüléshez

 2.1. Záróvizsga témakörök

 2.1.1. BSc műszaki oktató szakon 

Műszaki oktató szak (gépész és közlekedési szakirány)

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján keressen analógiával és/vagy kísérlettel közvetíthető tartalmi részeket! Határozza meg a feldolgozás főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen motivációs órát táblázatos formában! Határozza meg a feldolgozás célját, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján végezzen tananyagelemzést (minimum 10 fogalom)! Tervezze meg a feldolgozás főbb lépéseit! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit egy szakmai tantárgyban!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma alapfogalmait és egy kiválasztott fogalom megtanításának módszerkombinációját, taneszközét! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen taneszközöket (ITR, táblakép, modell, makett stb.)! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse egy szakmai tantárgy tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen gyakorló órát
táblázatos formában! Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait! Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze egy szakmai tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!
Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen csoportfoglalkozást! Határozza meg az alkalmazható taneszközök körét (tanulásirányító és ellenőrző eszközök)! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze egy szakmai tantárgy tanítása során alkalmazható óratípusokat, modelleket!
Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen számítási eljárást tartalmazó új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma feldolgozásának tipikus módszereit, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy szakmai tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát induktív tanításmenettel! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek és taneszközök körét! Indokolja döntéseit!

10. Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát egy szakmai tantárgy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tárjon fel didaktikai alapelveket, és egy kiválasztott alapelv figyelembevételével tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit egy szakmai tantárgyban!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen ellenőrző órát! Készítsen 2 zárt és 2 nyílt végű feladatot a téma alapján! Indokolja döntéseit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján, - egy konkrét szakmai példa segítségével – vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen gyárlátogatást! Határozza meg a felkészülés során megoldandó nevelési és oktatási feladatokat (előkészítés, megszervezés, értékelés)! Indokolja döntéseit! 

 

Műszaki szakoktató szak (informatikai szakirány)

 

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!

Határozza meg „Az informatika alapjai” c. témakör alapfogalmait és megtanításának módszertani ajánlásait! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!

Vázolja fel „Az operációs rendszerek használata” c. témakörön keresztül a tantervkészítés elméleti és gyakorlati jellemzőit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit az Informatika tantárgy oktatásában!

Mutassa be a „Kommunikáció hálózaton” c. témakör anyagának feldolgozása alapján az oktatási folyamat struktúráját, sajátosságait, külső és belső kapcsolatait! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit az Informatika tantárgyban!

Határozza meg „A dokumentumkészítés számítógéppel” c. témakör  feldolgozásának főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a  taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit  az Informatika tantárgy oktatásában!

Ismertesse a „Táblázatkezelés” c. témakör feldolgozásának módszertani lehetőségeit! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse az Informatika tantárgy  tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!

Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait a „Könyvtárhasználat” c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze az Informatika  tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!

Határozzon meg módszertani ajánlásokat „Az informatika alapjai” c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze az Informatika tantárgy  tanítása során, egy adott didaktikai feladathoz rendelhető óratípus-modell felépítését!

Az operációs rendszer használata” c. témakör tananyagának feldolgozásához tervezzen új ismeretközlő órát! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek  körét! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy informatika tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!

Határozza meg az „Algoritmusok és adatok” c. témakör feldolgozásának tipikus módszereit! Indokolja döntéseit!

10.Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát az Informatika tantárgy egy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!

Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek körét! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit!

Ismertesse a hypertext oktatásának jelentőségét és a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján – egy konkrét szakmai példa segítségével – vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!

Határozza meg az Internet oktatásának jelentőségét és ismertesse a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

 

2.1.2. MA mérnöktanár szakon

Mérnöktanári záróvizsga témakörei

1. A családi nevelés hatásrendszere és követelményei

 • A családi nevelés jelentősége
 • Az édesanya és az édesapa szerepe a gyermek személyiségének fejlődésére.
 • A családi hatásrendszer főbb jellemzői és funkciói.
 • A családdal szemben támasztott főbb követelmények.

2. A pedagógus személyi hatásának pszichológiai elemzése

 • A pedagógiai hatás jelentősége.
 • Tanár-diák kapcsolat
 • A pedagógus, mint magatartási modell.
 • A vezetési-és irányítási stílusok jellemzői, és a tanulókra gyakorolt hatásai.

3. A nevelés és oktatás szervezeti keretei

 • Az iskola társadalmi funkciói.
 • Az iskola kapcsolata más társadalmi intézményekkel.
 • A jelenlegi iskolarendszer főbb jellemzői.
 • A közoktatás és szakképzés fejlesztésének főbb tendenciái

4. A tanítás-tanulási folyamat és dokumentumai

 • A tanítás és tanulás fogalma.
 • A tanítási-tanulási folyamat elemei, összetevői.
 • Főbb tanulási-tanítási stratégiák: empirikus, deduktív, problémamegoldó
 • Az oktatási folyamat legfontosabb dokumentumai. A NAT és a kerettanterv szerepe

5. Az oktatás és képzés megtervezése

 • A tanítás és tanulás kölcsönhatása.
 • Az oktatási folyamat tervezésének jelentősége.
 • Az oktatás tervezésének menete, és a tervezés legfontosabb szintjei
 • Tanmenet, tematikus terv és óravázlat funkciói.

6. Az oktatás és képzés ellenőrzése és értékelése

 •  Az ellenőrzés és értékelés szükségessége.
 • A teljesítmény mérésének alapvető követelményei.
 • Az osztályozás funkciói és bizonytalansági tényezői.
 • A mérés és értékelés adekvátabbá tételének lehetőségei

7. Az oktatás és képzés technológiája

 • Az oktatástechnológia fogalma. A média-kiválasztás folyamata, főbb szempontjai.
 • A taneszközök rendszere: adaptív és nem adaptív eszközök főbb fajtái és alkalmazásának lehetőségei..
 • A multimédia fogalma és előnyei.

8. Elektronikus tanulási környezet és az elektronikus tananyagok szerepe

 • Az oktatásban történő modellváltás (paragidmaváltás) napjainkban
 • Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jelentősége.
 • Az e-learning szerepe a szakképzésben.
 • Az elektronikus tanulás lényege.

9. A pályaválasztás pedagógiai és pszichológiai feladatai

 • A pályaválasztás társadalmi jelentősége.
 • A pályaválasztás iskolai előkészítésének alapelvei.
 • A pszichológiai pályaválasztási tanácsadás feladatai.
 • A sikeres pályaválasztásnak a személyiségre gyakorolt hatásai.

10. Az átlagtól eltérő tanulókkal való bánásmód

 • A kiemelkedő, tehetséges tanulókkal való foglalkozás.
 • A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásának lehetőségei.
 • A nehezen nevelhetőség főbb tünetei.
 • A tanulók magatartási, beilleszkedési problémáinak okai.

11. A serdülőkor problémái, a kortárscsoport és a barátság szerepe

 • A serdülőkor általános jellemzése.
 • A testi, az érzelmi és az intellektuális érés viszonya.
 • Az érzelmi önállósulás és a szülőktől való leválás.
 • A kortárscsoport szerepe és a barátság jelentősége a személyiség fejlődésére.

12. A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése

 • A kommunikáció fogalma.
 • A kommunikáció jelentősége az emberi kapcsolatokban.
 • A kommunikációs képességek főbb formái.
 • A nyelvi és a nem nyelvi kommunikációs képességek fejlesztésének területei és lehetőségei.

13.  A felnőttképzés pedagógiai és pszichológiai kérdései

 • A felnőttképzés jelentősége napjainkban.
 • Tanulás-lélektani alapelvek és a felnőttkor életkori sajátosságai.
 • A tanulást ösztönző és gátló tényezők.
 • A felnőttképzés hatékonyságának főbb elvárásai.

14.  A szakképzés és gazdaság kapcsolata

 • Az oktatás – gazdaság - társadalom kölcsönhatása.
 • A szakképzésre ható sajátos gazdasági és társadalmi tényezők.
 • A társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai.
 • A műszaki-technológiai fejlődés és az elvárt szakképzettség összefüggései.

15.  A pedagógiai kutatások módszerei

 • A kutatás általános értelmezése.
 • A pedagógiai kutatás sajátosságai.
 • A pedagógiai kutatómunka folyamata és lépései.
 • A pedagógiai kutatómunka módszerei és etikai vonatkozásai.

2.2. Kötelező és ajánlott irodalmak  

2.2.1. Kötelező irodalmak 

 1. Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai
  SZIF Universitas Kft., Győr, 1998.
 2. Földes Zoltán – Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
  SZIF Universitas Kft., Győr, 2001.
 3. Katona András: A tanári mesterség gyakorlata
  Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE, Budapest, 2003.
 4. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana
  SZE, elektronikus jegyzet, 2008.
 5. Nagy Tamás: Gépész szakmai tárgyak oktatásának módszertana
  SZIF Universitas Kht. Győr, 2002.
 6. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
  SZIF Universitas Kft. Győr, 2002.
 7. Nyéki Lajos: Az informatika oktatásának módszertana
  SZIF Universitas Kft., Győr, 2000.
 8. Nyéki Lajos: Neveléselmélet
  Universitas-Győr Kht., 1997.
 9. Umberto, Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
  Gondolat, Budapest, 1991.
 10. Vásárhelyi Zsuzsanna: A pszichológia válogatott fejezetei
  Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010. 

2.2.2. Ajánlott irodalmak 

 1. Atkinson – Hilgard: Pszichológia
  Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
 2. Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 3. Bábosik István: Neveléselmélet
  Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 4. Bártfai Barnabás: Az információtechnológia fogalmai
  BBS-INFO, Budapest, 2004.
 5. Benedek A. – Csoma Gy. – Karangi L.: Felnőttoktatási és –képzési lexikon
  OKI Kiadó, Budapest, 2002.
 6. Falus Iván (szerk.): Didaktika
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 7. Fehér Irén (szerk.): Pedagógiai és pszichológiai szöveggyűjtemény
  Comenius Bt., Pécs, 2001.
 8. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
 9. Horváth László: Informatikai tudástár
  Kiskapu, Budapest, 2007.
 10. Horváth László – Palotay Ferencné: Neveléstan
  Bessenyei Gy. Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.
 11. Hunyadi Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés
  Comenius Bt., Pécs, 2000.
 12. Hutter Ottó: E-learning 2005
  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
 13. Kálmán Anikó (szerk.): Lifelong Learning és kompetencia
  MELLearN, Budapest, 2005.
 14. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak
  Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 15. Tóth Béláné – Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia
  Ligatura Kiadó, Budapest, 2009.
 16. Varga Lajos (szerk.): Kutatásmódszertan
  BME, Budapest, 2006.

 

 

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!