Záróvizsga

Záróvizsga témakörök


A főiskolai mérnöktanár és műszaki oktató szak (BSc gépész szakirány) hallgatói számára

PEDAGÓGIAI ISMERETEK

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján keressen analógiával és/vagy kísérlettel közvetíthető tartalmi részeket! Határozza meg a feldolgozás főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen motivációs órát táblázatos formában! Határozza meg a feldolgozás célját, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján végezzen tananyagelemzést (minimum 10 fogalom)! Tervezze meg a feldolgozás főbb lépéseit! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit egy szakmai tantárgyban!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma alapfogalmait és egy kiválasztott fogalom megtanításának módszerkombinációját, taneszközét! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen taneszközöket (ITR, táblakép, modell, makett stb.)! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse egy szakmai tantárgy tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen gyakorló órát
táblázatos formában! Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait!
Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze egy szakmai tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen csoportfoglalkozást! Határozza meg az alkalmazható taneszközök körét (tanulásirányító és ellenőrző eszközök)! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze egy szakmai tantárgy tanítása során alkalmazható óratípusokat, modelleket!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen számítási eljárást tartalmazó új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma feldolgozásának tipikus módszereit, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy szakmai tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát induktív tanításmenettel! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek és taneszközök körét! Indokolja döntéseit!

10. Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát egy szakmai tantárgy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tárjon fel didaktikai alapelveket, és egy kiválasztott alapelv figyelembevételével tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit egy szakmai tantárgyban!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen ellenőrző órát! Készítsen 2 zárt és 2 nyílt végű feladatot a téma alapján! Indokolja döntéseit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján, - egy konkrét szakmai példa segítségével - vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!
Egy általa választott gépészeti témakör alapján tervezzen gyárlátogatást! Határozza meg a felkészülés során megoldandó nevelési és oktatási feladatokat (előkészítés, megszervezés, értékelés)! Indokolja döntéseit!

 

A főiskolai mérnöktanár és műszaki szakoktató szak (BSc informatikai szakirány) hallgatói számára

PEDAGÓGIAI ISMERETEK

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!
Határozza meg „Az informatika alapjai" c. témakör alapfogalmait és megtanításának módszertani ajánlásait! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!
Vázolja fel „Az operációs rendszerek használata" c. témakörön keresztül a tantervkészítés elméleti és gyakorlati jellemzőit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit az Informatika tantárgy oktatásában!
Mutassa be a „Kommunikáció hálózaton" c. témakör anyagának feldolgozása alapján az oktatási folyamat struktúráját, sajátosságait, külső és belső kapcsolatait! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit az Informatika tantárgyban!
Határozza meg „A dokumentumkészítés számítógéppel" c. témakör feldolgozásának főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit az Informatika tantárgy oktatásában!
Ismertesse a „Táblázatkezelés" c. témakör feldolgozásának módszertani lehetőségeit! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse az Informatika tantárgy tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!
Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait a „Könyvtárhasználat" c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze az Informatika tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!
Határozzon meg módszertani ajánlásokat „Az informatika alapjai" c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze az Informatika tantárgy tanítása során, egy adott didaktikai feladathoz rendelhető óratípus-modell felépítését!
„Az operációs rendszer használata" c. témakör tananyagának feldolgozásához tervezzen új ismeretközlő órát! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek körét! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy informatika tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!
Határozza meg az „Algoritmusok és adatok" c. témakör feldolgozásának tipikus módszereit! Indokolja döntéseit!

10. Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát az Informatika tantárgy egy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!
Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek körét! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit!
Ismertesse a hypertext oktatásának jelentőségét és a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján - egy konkrét szakmai példa segítségével - vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!
Határozza meg az Internet oktatásának jelentőségét és ismertesse a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!