Szakdolgozat útmutató

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon
Érvényes a 2014/2015. tanévtől
Összeállította:
DR. VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA
szakvezető

(A szöveg pdf-változata innen letölthető.)

 1. Műszaki szakoktató BSc szak

 1.1 NGB_MT020_1 Szakdolgozati szeminárium 1. tantárgyi követelménye

 I. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

 II.  A szakdolgozat készítésének ütemezése

 1. A szakdolgozatot a képzés 6. és 7. félévében, a Tanárképző Központ által megbízott belső és külső konzulens irányításával kell elkészíteni.
 2. Témakiírás: A tanszék a kurzus felvételét megelőző vizsgaidőszak utolsó előtti hetéig meghirdeti és közzéteszi a témákat. A közzétett témákon kívül a hallgató is hozhat saját témaötletet. Ha az megfelel a pedagógiai tárgyú szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek, akkor a Tanárképző Központ bővíti a kiírt témaköröket.

 III. Kötelező félévközi követelmények az aláírás megszerzéséhez 

 1. A szakdolgozati témát a MTK ZV szabályzatának 1/a melléklete szerinti adatlapon kell engedélyeztetni, és a konzultációkon való részvételt a konzultációs lapon kell igazoltatni.
 2. A témaválasztás pontosítása a belső konzulenssel: Határidő. legkésőbb a ZV félévet megelőző tantárgyválasztási időszak végéig
 1. A szakirodalom-kutatás és feldolgozás a választott témához. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 6. oktatási hetének végéig
 1. Részletes tématerv elkészítése és leadása, amely az alábbiakat tartalmazza:

        a.   A címlapot: a szakdolgozat címe, a szerző neve, szakja, szakiránya, dátum

        b.   A kidolgozandó feladat részletes vázlatát: 

 • a téma jelentőségét és részletes indoklását (minimum 2 oldal)
 • a dolgozat tervezett fejezeteit, alfejezeteit és azok főbb tartalmát
 • a tervezett irodalomjegyzéket (minimum 8-10 irodalom) 

        c.   A szakdolgozat elkészítésének tervét:

 • a feladatmegoldás időbeli ütemezését
 • a tervezett módszert, eszközt, stb.

Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

IV. A kidolgozandó feladatok formai követelményei  

 • A/4 fehér lapon, egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolság
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, szövegszerkesztett formában
 • A margók: bal 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • Oldalszámozás: alul középen, a margón belül  

V. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                         Megszerzendő kreditpont: 5  

A félévközi teljesítmény során elérhető pontok:                           minimum                  teljesítendő

                                           - szakirodalom feldolgozás             0-20                            10 pont

                                           - részletes tématerv elkészítése     0-30                            16 pont

 Az értékelés összesített pontrendszere a félévközi érdemjegy kiszámításához:

                                                       0 -  25  pont     =   elégtelen    (1)

                                                    26 -  30  pont     =   elégséges   (2)           

                                                    31 -  37  pont     =   közepes      (3)           

                                                    38 -  44  pont     =   jó               (4)           

                                                     45 - 50  pont     =   jeles           (5)           

 MEGJEGYZÉS: A követelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni!

 1.2. NGB_MT020_2 Szakdolgozati szeminárium 2. tantárgyi követelménye

 Előtanulmányi követelmény: NGB_MT020_1 Szakdolgozati szeminárium 1.

 I. Kötelező félévközi követelmény az aláírás megszerzéséhez

 1. A hallgató a félév során – előre egyeztetett időpontban – köteles konzultációkon részt venni a belső konzulensnél legalább 4 alkalommal, a külső konzulensnél legalább 2 alkalommal. A konzultációk tényét a hallgatónak a konzultációs lapon kell igazoltatni.
 2. A szakdolgozat előzetes véleményezése: a hallgató leadja a kész – de még be nem kötött – szakdolgozatát véleményezésre a belső és külső konzulensnek. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 12. oktatási hetének végéig

 Aláírás megtagadással jár, ha a hallgató a fenti feladatokat határidőre nem teljesíti.

 II. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                            Megszerzendő kreditpont: 10

Szakdolgozat leadása: a hallgató a külső és belső konzulensi véleményeket figyelembe véve véglegesíti, és bekötve leadja a jóváhagyott szakdolgozatát az Tanárképző Titkárságára. Határidő: a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

III. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

IV. A szakdolgozat készítésének követelményei

 1.     Főbb tartalmi követelmények

 1.1.    A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem  fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.

 1.2.    A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek. A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).

1.3.    A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.

 Ennek érdekében: 

 • a dolgozat szöveges része egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
 • a bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
 • a dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
 • a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
 • a zárszóban össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
 • a zárszó után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen ABC sorrendben.
 • mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

     2.  Formai, alaki követelmények

   2.1.    A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal  

 • a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
 • egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolsággal,
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2007-es szövegszerkesztett formában
 • margók: bal oldalon 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • oldalszám: alul középen a margón belül  

   2.2.    A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.  

 • A fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
 • Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
 • Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
 • Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
 • A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!  

   2.3.    Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz.  Melléklet).

   2.4.    A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat folyamatos sorszámozással megadja az alábbiak szerint:  

 • a szerző családi és keresztnevét
 • a mű (cikk, konferencia kiadvány, könyv…) címét
 • a kiadás helyét (folyóirat, konferencia, könyvkiadó neve…)
 • a kiadás évét és a mű oldalszámát (kezdőoldal-végoldal)

 A hivatkozás a szerzők családi nevéből és a kiadás évéből képzett azonosítóval történik.

   2.5.    A szakdolgozatot a Tanárképző Központ Titkárágára 1 bekötött példányban és CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítóján kell elhelyezni.

A külső borító feliratozása a bekötendő űrlapok sablonja szerint, fekete műbőr alapon aranyszínű betűkkel szerepeljen.

A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni, amelyek mintasablonjai a Tanárképző Központ honlapján megtalálhatók:  

 • belső címlap
 • feladatkiírás
 • nyilatkozat
 • kivonat (magyar nyelvű)
 • abstract (angol nyelvű kivonat)
 • tartalomjegyzék
 • a dolgozat fejezeteinek szövege, ami a bevezetővel kezdődik
 • felhasznált irodalomjegyzék
 • mellékletek jegyzéke (ha vannak olyan mellékletek, amit a zárszó után kíván szerepeltetni)

 

2. Mérnöktanár MA szak

 2.1. LGM_MT055_1 Szakdolgozati szeminárium tantárgyi követelménye

 I. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex  megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.  

 II. A szakdolgozat készítésének ütemezése

 1. A szakdolgozatot a képzés 3. félévében, a Tanárképző Központ által megbízott belső és külső konzulens irányításával, kell elkészíteni.
 1. Témakiírás: A Tanárképző Központ a kurzus felvételét megelőző vizsgaidőszak utolsó előtti hetéig meghirdeti és közzéteszi a tanszéki honlapon a témákat.

III. Kötelező félévközi követelmények az aláírás megszerzéséhez

1. A szakdolgozati témát a MTK ZV szabályzatának 1/a melléklete szerinti adatlapon kell engedélyeztetni.

2. A témaválasztás pontosítása a belső konzulenssel.Határidő: legkésőbb a ZV félévet megelőző tantárgyválasztási időszak végéig. 

3. A hallgató a félév során – előre egyeztetett időpontban – köteles konzultációkon részt venni a belső konzulensnél legalább 4 alkalommal, a külső konzulensnél legalább 2 alkalommal. A konzultációk tényét a hallgatónak a konzultációs lapon kell igazoltatni.

4. Részletes tématerv elkészítése és leadása, amely az alábbiakat tartalmazza:

     a.   A címlapot: a szakdolgozat címe, a szerző neve és tanköri száma, dátum

     b.   A kidolgozandó feladat részletes vázlatát:  

 • a téma jelentőségét és részletes indoklását (minimum 2 oldal)
 • a dolgozat tervezett fejezeteit, alfejezeteit és azok főbb tartalmát
 • a tervezett irodalomjegyzéket (minimum 8-10 irodalom)  

     c.   A szakdolgozat elkészítésének tervét:

 • a feladatmegoldás időbeli ütemezését
 • a tervezett módszert, eszközt, stb.

Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 1. konzultációján

5. A szakdolgozat előzetes véleményezése: a hallgató leadja a kész – de még be nem kötött – szakdolgozatát véleményezésre a belső és külső konzulensnek. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 12. oktatási hetének végéig

IV. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                   Megszerzendő kreditpont: 5

A kész és bekötött szakdolgozat beadása.

 Határidő: a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

V. A szakdolgozat készítésének követelményei

 1.  Főbb tartalmi követelmények

 1.1.    A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.  

 1.2.    A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek. A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).  

 1.3.    A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.  

Ennek érdekében:

 • a dolgozat szöveges része egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
 • a bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
 • a dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
 • a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
 • a zárszóban részben össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
 • a zárszó után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen ABC sorrendben.
 • mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

    2.  Formai, alaki követelmények

   2.1.    A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal

 • a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
 • egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolsággal,
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2007-es szövegszerkesztett formában
 • margók: bal oldalon 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • oldalszám: alul középen a margón belül

   2.2.    A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.

 • fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
 • Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
 • Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
 • Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
 • A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!                                                                                 

   2.3.    Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz.  Melléklet).

  2.4.    A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat folyamatos sorszámozással megadja az alábbiak szerint:  

 • a szerző családi és keresztnevét
 • a mű (cikk, konferencia kiadvány, könyv…) címét
 • a kiadás helyét (folyóirat, konferencia, könyvkiadó neve…)
 • a kiadás évét és a mű oldalszámát (kezdőoldal-végoldal)  

A hivatkozás a szerzők családi nevéből és a kiadás évéből képzett azonosítóval történik.

 2.5.    A szakdolgozatot a Tanárképző Titkárságára 1 bekötött példányban és CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítóján kell elhelyezni.

A külső borító feliratozása a bekötendő űrlapok sablonja szerint, fekete műbőr alapon aranyszínű betűkkel szerepeljen.

A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni:

 • belső címlap
 • feladatkiírás
 • nyilatkozat
 • kivonat (magyar nyelvű)
 • abstract (angol nyelvű kivonat)
 • tartalomjegyzék
 • a dolgozat fejezeteinek szövege, ami a bevezetővel kezdődik
 • felhasznált irodalomjegyzék
 • mellékletek jegyzéke (ha vannak olyan mellékletek, amit a befejező rész után kíván szerepeltetni)

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!