Szakdolgozat

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

a mérnöktanár MA és a BSc műszaki szakoktató szakos hallgatók számára


1. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA:

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai felkészültsége mellett a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

2. A RÉSZLETES TÉMATERV TARTALMA:
a. A címlap: a szakdolgozat címe, a szerző neve és tanköri száma, dátum
b. A kidolgozandó feladat részletes vázlata:
- a téma jelentősége és részletes indoklása (minimum 2 oldal)
- a dolgozat tervezett fejezetei, alfejezetei és azok főbb tartalma
- a tervezett irodalomjegyzék (minimum 8-10 irodalom)
c. A szakdolgozat elkészítésének terve:
- a feladatmegoldás időbeli ütemezése
- a tervezett módszer, eszköz, stb.

3. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

3.1. Főbb tartalmi követelmények

3.1.1. A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.
3.1.2. A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek.
A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).

3.1.3. A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.
Ennek érdekében:
- a dolgozat egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
- a bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
- a dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
- a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
- a befejező részben össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
- a befejező rész után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen.
- a dolgozatot 15-20 soros rezümével kell zárni: magyar és egy idegen nyelven
(Külön oldalon gépelve!)
- mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

4.2. Formai, alaki követelmények

4.2.1. A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal
- a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
- egyoldalas gépelés, szimpla sortávolsággal,
- Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2003-as szövegszerkesztett formában
- margók: bal, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
- oldalszám: alul középen a margón belül

4.2.2. A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.
- A fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
- Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
- Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
- A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!

4.2.3. Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz. melléklet).
A teljes szakdolgozatot melléklettel együtt CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítólap belső oldalán kell elhelyezni.

4.2.4. A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat sorszámozva közli ABC sorrendben (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét és keltét).

4.2.5. A szakdolgozatot a tanszékre 1 bekötött példányban kell határidőre beadni.
A külső borítón fekete műbőr alapon, aranyszínű betűkkel az alábbiak szerepeljenek:
- SZAKDOLGOZAT (Középre!)
- jobb alsó sarokba a hallgató neve
- a hallgató neve alá a beadási évszám
A fentieken kívül más felirat nem szerepelhet.
A kötés gerincoldalán: a szakdolgozat beadási évszámát és a hallgató nevét kell feltüntetni.
A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni:
- SZAKDOLGOZAT feliratú, a tanszék által kiadott témalapot
- tartalomjegyzéket
- a dolgozat fejezeteinek szövegét
- felhasznált irodalomjegyzéket
- mellékletek jegyzékét (ha vannak olyan mellékletek, amit a befejező rész után kíván szerepeltetni)
- magyar nyelvű rezümét
- idegen nyelvű rezümét.


Győr, 2011. január

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna
szakvezető

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!