Szakdolgozat

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

a mérnöktanár MA és a BSc műszaki szakoktató szakos hallgatók számára


1. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA:

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai felkészültsége mellett a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

2. A RÉSZLETES TÉMATERV TARTALMA:
a. A címlap: a szakdolgozat címe, a szerző neve és tanköri száma, dátum
b. A kidolgozandó feladat részletes vázlata:
- a téma jelentősége és részletes indoklása (minimum 2 oldal)
- a dolgozat tervezett fejezetei, alfejezetei és azok főbb tartalma
- a tervezett irodalomjegyzék (minimum 8-10 irodalom)
c. A szakdolgozat elkészítésének terve:
- a feladatmegoldás időbeli ütemezése
- a tervezett módszer, eszköz, stb.

3. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

3.1. Főbb tartalmi követelmények

3.1.1. A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.
3.1.2. A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek.
A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).

3.1.3. A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.
Ennek érdekében:
- a dolgozat egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
- a bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
- a dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
- a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
- a befejező részben össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
- a befejező rész után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen.
- a dolgozatot 15-20 soros rezümével kell zárni: magyar és egy idegen nyelven
(Külön oldalon gépelve!)
- mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

4.2. Formai, alaki követelmények

4.2.1. A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal
- a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
- egyoldalas gépelés, szimpla sortávolsággal,
- Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2003-as szövegszerkesztett formában
- margók: bal, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
- oldalszám: alul középen a margón belül

4.2.2. A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.
- A fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
- Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
- Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
- A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!

4.2.3. Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz. melléklet).
A teljes szakdolgozatot melléklettel együtt CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítólap belső oldalán kell elhelyezni.

4.2.4. A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat sorszámozva közli ABC sorrendben (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét és keltét).

4.2.5. A szakdolgozatot a tanszékre 1 bekötött példányban kell határidőre beadni.
A külső borítón fekete műbőr alapon, aranyszínű betűkkel az alábbiak szerepeljenek:
- SZAKDOLGOZAT (Középre!)
- jobb alsó sarokba a hallgató neve
- a hallgató neve alá a beadási évszám
A fentieken kívül más felirat nem szerepelhet.
A kötés gerincoldalán: a szakdolgozat beadási évszámát és a hallgató nevét kell feltüntetni.
A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni:
- SZAKDOLGOZAT feliratú, a tanszék által kiadott témalapot
- tartalomjegyzéket
- a dolgozat fejezeteinek szövegét
- felhasznált irodalomjegyzéket
- mellékletek jegyzékét (ha vannak olyan mellékletek, amit a befejező rész után kíván szerepeltetni)
- magyar nyelvű rezümét
- idegen nyelvű rezümét.


Győr, 2011. január

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna
szakvezető

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!