Műszaki szakoktató

Műszaki szakoktató egyetemi alapszak (BSc)

Képzési cél

Olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok vezetésére.
A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.
A képzés alapvető célja, hogy az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettségi szint

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc).

Az oklevélben megnevezett szakképzettség

Műszaki szakoktató (a szakirány megjelölésével)

A képzés idő

7 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma

210 kreditpont.

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kreditszám %-os arány
Természettuidományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 18-22* 9,2
Szakmai törzsanyag - műszaki 58-63* 28,6
Szakmai törzsanyag - pedagógia  31 14,8
Differenciált szakmai tananyag - műszaki 27-32* 13,7
Differenciált szakmai tananyag - pedagógiai 16 7,6
Szakdolgozat  15 7,1
Összesen 210 100

* Megjegyzés: szakirányonként eltérő

Szakirányok:
- gépészeti,
- informatikai
- közlekedési

Szakmai gyakorlat

12 hét, a szakirány szerinti szakterületen.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő pedagógiai, kiemelten szakmódszertani feladat önálló megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető.
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult műszaki és pedagógiai ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki szakoktató komplex pedagógiai feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) bocsátás feltétele

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele

Egy idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú A, vagy középfokú B típusú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete szerinti szintű), illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) részei

- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) eredménye

- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,
- a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek és
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek egyszer? számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

A jelentkezés feltételei:
Érettségi követelmények:
Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))
A jelentkezés speciális feltétele:
Gépész, közlekedés, vagy informatikai szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítés.
Egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges:
A háziorvos igazolása és a jelentkező nyilatkozata arról, hogy pszichés, mentális betegség alatt tartós kezelés alatt nem áll.

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!