Műszaki szakoktató

Műszaki szakoktató egyetemi alapszak (BSc)

Képzési cél

Olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok vezetésére.
A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.
A képzés alapvető célja, hogy az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettségi szint

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc).

Az oklevélben megnevezett szakképzettség

Műszaki szakoktató (a szakirány megjelölésével)

A képzés idő

7 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma

210 kreditpont.

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kreditszám %-os arány
Természettuidományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 18-22* 9,2
Szakmai törzsanyag - műszaki 58-63* 28,6
Szakmai törzsanyag - pedagógia  31 14,8
Differenciált szakmai tananyag - műszaki 27-32* 13,7
Differenciált szakmai tananyag - pedagógiai 16 7,6
Szakdolgozat  15 7,1
Összesen 210 100

* Megjegyzés: szakirányonként eltérő

Szakirányok:
- gépészeti,
- informatikai
- közlekedési

Szakmai gyakorlat

12 hét, a szakirány szerinti szakterületen.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő pedagógiai, kiemelten szakmódszertani feladat önálló megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető.
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult műszaki és pedagógiai ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki szakoktató komplex pedagógiai feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) bocsátás feltétele

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele

Egy idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú A, vagy középfokú B típusú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete szerinti szintű), illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) részei

- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) eredménye

- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,
- a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek és
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek egyszer? számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése

Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

A jelentkezés feltételei:
Érettségi követelmények:
Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))
A jelentkezés speciális feltétele:
Gépész, közlekedés, vagy informatikai szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítés.
Egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges:
A háziorvos igazolása és a jelentkező nyilatkozata arról, hogy pszichés, mentális betegség alatt tartós kezelés alatt nem áll.

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!