zv_utmutato

Záróvizsga útmutató

a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

 

(A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Érvényes: 2014/2015. tanévtől

Összeállította:

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna

szakvezető

(A szöveg pdf-változata innen letölthető.)

1. A záróvizsga általános ügyrendje a Műszaki Tanárképző Tanszéken 

 • A műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakok záróvizsga előkészítése és szervezése a Tanárképző központ feladata.
 • A komplex záróvizsga és a szakdolgozat védése szakjainkon időben nem válik külön.
 • A záróvizsgán a hallgatók komplex pedagógiai ismeretükről adnak számot.
 • A komplex záróvizsga formája mindkét szakon: szóbeli. Értékelési szempont: a tartalmi szakszerűség mellett kiemelten szerepel a jó kommunikációs képesség.
 • A szakdolgozati szeminárium 1. kurzus felvételének előtanulmányi követelménye nincs.
 • A Tanárképző Központ a szakdolgozati témákat a honlapon és a hirdetőtáblán a TVSZ által előírt határidőre közzéteszi.
 • A közzétett szakdolgozati témákon kívül a hallgató is hozhat saját témaötletet. Ha az megfelel a pedagógiai tárgyú szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek, akkor a tanszék bővíti a kiírt témaköröket.
 • A szakdolgozat védéséhez a PPT prezentációt a Didaktika, illetve a Multimédia tárgyak keretében tanultak alapján készítik el a hallgatók.
  • Bemutatandó diaszám: 10-15 dia.
  • A bemutatás időtartama: 8-10 perc. 
 • A Tanárképző Központ a záróvizsga előtt álló hallgatók számára – az írásban közzétett információkon kívül – még minden részletre kiterjedő külön felkészítő foglalkozást is tart.  

2. Útmutató a záróvizsga felkészüléshez

 2.1. Záróvizsga témakörök

 2.1.1. BSc műszaki oktató szakon 

Műszaki oktató szak (gépész és közlekedési szakirány)

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján keressen analógiával és/vagy kísérlettel közvetíthető tartalmi részeket! Határozza meg a feldolgozás főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen motivációs órát táblázatos formában! Határozza meg a feldolgozás célját, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján végezzen tananyagelemzést (minimum 10 fogalom)! Tervezze meg a feldolgozás főbb lépéseit! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit egy szakmai tantárgyban!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma alapfogalmait és egy kiválasztott fogalom megtanításának módszerkombinációját, taneszközét! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit egy szakmai tantárgy oktatásában!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen taneszközöket (ITR, táblakép, modell, makett stb.)! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse egy szakmai tantárgy tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen gyakorló órát
táblázatos formában! Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait! Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze egy szakmai tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!
Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen csoportfoglalkozást! Határozza meg az alkalmazható taneszközök körét (tanulásirányító és ellenőrző eszközök)! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze egy szakmai tantárgy tanítása során alkalmazható óratípusokat, modelleket!
Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen számítási eljárást tartalmazó új ismeretközlő órát táblázatos formában! Határozza meg a téma feldolgozásának tipikus módszereit, taneszközeit! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy szakmai tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen új ismeretközlő órát induktív tanításmenettel! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek és taneszközök körét! Indokolja döntéseit!

10. Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát egy szakmai tantárgy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tárjon fel didaktikai alapelveket, és egy kiválasztott alapelv figyelembevételével tervezzen új ismeretközlő órát táblázatos formában! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit egy szakmai tantárgyban!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen ellenőrző órát! Készítsen 2 zárt és 2 nyílt végű feladatot a téma alapján! Indokolja döntéseit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján, - egy konkrét szakmai példa segítségével – vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!

Egy általa választott gépészeti/közlekedési témakör alapján tervezzen gyárlátogatást! Határozza meg a felkészülés során megoldandó nevelési és oktatási feladatokat (előkészítés, megszervezés, értékelés)! Indokolja döntéseit! 

 

Műszaki szakoktató szak (informatikai szakirány)

 

1. Ismertesse az oktatási folyamat rendszermodelljének kategóriáit, pedagógiai jellemzőit, valamint a nevelés fő feladatait egy szakmai tantárgyi példán keresztül!

Határozza meg „Az informatika alapjai” c. témakör alapfogalmait és megtanításának módszertani ajánlásait! Indokolja döntéseit!

2. Ismertesse a pedagógiai tervezés dokumentumainak jellemzőit, valamint mutassa be egy szakmai példán keresztül a tervezésnek az oktatásirányításban betöltött szerepét!

Vázolja fel „Az operációs rendszerek használata” c. témakörön keresztül a tantervkészítés elméleti és gyakorlati jellemzőit! Indokolja döntéseit!

3. Ismertesse a nevelési folyamat belső szerkezetének jellemzőit, valamint az ismeretek alkalmazási műveleteinek megvalósítási lehetőségeit az Informatika tantárgy oktatásában!

Mutassa be a „Kommunikáció hálózaton” c. témakör anyagának feldolgozása alapján az oktatási folyamat struktúráját, sajátosságait, külső és belső kapcsolatait! Indokolja döntéseit!

4. Ismertesse a nevelési és oktatási célok, követelmények szabatos megfogalmazásának lehetőségeit az Informatika tantárgyban!

Határozza meg „A dokumentumkészítés számítógéppel” c. témakör  feldolgozásának főbb tartalmi és módszertani elemeit! Indokolja döntéseit!

5. Jellemezze a  taneszközök kiválasztási folyamatát és alkalmazási lehetőségeit  az Informatika tantárgy oktatásában!

Ismertesse a „Táblázatkezelés” c. témakör feldolgozásának módszertani lehetőségeit! Indokolja döntéseit!

6. Ismertesse az Informatika tantárgy  tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható stratégiákat, nevelési és oktatási módszereket!

Határozza meg a tanár és a diákok főbb feladatait a „Könyvtárhasználat” c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

7. Mutassa be és jellemezze az Informatika  tantárgy oktatásában alkalmazható szervezeti és munkaformákat!

Határozzon meg módszertani ajánlásokat „Az informatika alapjai” c. témakör tananyagának feldolgozásához! Indokolja döntéseit!

8. Ismertesse és jellemezze az Informatika tantárgy  tanítása során, egy adott didaktikai feladathoz rendelhető óratípus-modell felépítését!

Az operációs rendszer használata” c. témakör tananyagának feldolgozásához tervezzen új ismeretközlő órát! Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek  körét! Indokolja döntéseit!

9. Jellemezze egy informatika tantárgyi példán keresztül a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait, nevelési és oktatási vonatkozásait!

Határozza meg az „Algoritmusok és adatok” c. témakör feldolgozásának tipikus módszereit! Indokolja döntéseit!

10.Ismertesse a multimédia rendszerek pedagógiai-technológiai jellemzőit, valamint alkalmazhatóságát az Informatika tantárgy egy kiválasztott témakörének feldolgozása alapján!

Határozza meg a téma oktatása során célszerűen alkalmazható módszerek körét! Indokolja döntéseit!

11. Ismertesse az oktatási folyamatban alkalmazott mérőeszközök tartalmi és formai követelményeit, az eredményvizsgálatok módszereit!

Ismertesse a hypertext oktatásának jelentőségét és a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

12. A tanári mesterség összetevői alapján – egy konkrét szakmai példa segítségével – vázolja fel a tanár tanulásirányítással kapcsolatos tevékenységét és nevelési feladatait!

Határozza meg az Internet oktatásának jelentőségét és ismertesse a téma feldolgozásának módszertani lehetőségeit!

 

2.1.2. MA mérnöktanár szakon

Mérnöktanári záróvizsga témakörei

1. A nevelés és oktatás szervezeti keretei

Az iskola társadalmi funkciói. A mai magyar iskolarendszer jellemzői. Az iskola kapcsolata más társadalmi intézményekkel. Az oktatási intézmények sajátos feladatai. Az oktatásügyi rendszer működési színterei. Európai tendenciák a közoktatás fejlesztésében.

2. A szakképzés és a gazdaság kapcsolata

Az oktatás-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer kölcsönhatásai. A szakképzés társadalmi jelentősége. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés szerkezete, kínálata. OKJ. A szakképzésre ható sajátos gazdasági és társadalmi tényezők. A társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai. A rövid és hosszú távú oktatástervezés szempontjai, módszerei.

3. A pályaválasztás pedagógiai és pszichológiai feladatai

A sikeres pályaválasztás jelentősége és a munkaerő-piaci igények összhangja. Az egyén és a pálya megfelelése. A pályaválasztási érettség kritériumai. A pályaválasztás legfontosabb alapelvei. A pályaválasztás iskolai előkészítésének feladatai. A pályaválasztási tanácsadás fontossága. A megalapozott és sikeres pályaválasztásnak a személyiségre gyakorolt hatása.

4. A családi nevelés hatásrendszere és követelményei

A családi nevelés jelentősége. A család funkciói, az anya és az apa szerepe. A hatásrendszer legfontosabb jellemzői: érzelmi alapok lerakása, szokásrendszer kialakítása, a szülők példamutatása. A családdal szemben támasztott követelmények. A társadalom felelőssége a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésében.

5. A pedagógusok feladatai, szerepei

A pedagógus személyi hatásának pszichológiai elemzése. Megfelelés az oktatói szerepeknek: nevelői attitűdök, magatartási modellek, vezetési stílusok. Az osztályfőnök tevékenységi köre. A pedagógusok és diákok kapcsolatrendszere a nevelés-oktatás folyamatában.

6. Kortárs csoportok az iskolában

A csoport ismérvei, funkciói. A csoport fejlődési szakaszai. Az elsődleges közösségek, a kortárscsoportok szerepe az egyén fejlődésében. Az igazi barátság jelentősége. A pedagógus feladatai, lehetőségei a tanulók, a tanulócsoportok megismerésében. A pedagógiai közösség.

7. A serdülőkorú tanulók pedagógiai és pszichológiai sajátosságai

Az ontogenézis szakaszai, kiemelten a serdülőkor általános jellemzése. A biológiai, az érzelmi és az intellektuális érés. Az életkori sajátosságok megismerésének jelentősége az oktató-nevelő munkában. Tanulási motivációk. A család és a tágabb szociokulturális környezet jelentősége és hatása a személyiség fejlődésére.

8. Az átlagtól eltérő tanulókkal való bánásmód

A kiemelkedő képességű tanulók főbb jellemzői és a tehetséggondozás feladatai. A kreatív pedagógus személyiségvonásai. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való bánásmód lehetőségei. A nehezen nevelhetőség jellemző tünetei és okai. A család és az iskola összehangolt munkájának jelentősége.

9. Felnőttképzés pedagógiai és pszichológiai sajátosságai

A felnőttkor sajátos pszichológiai és andragógiai jellemzői. A tanulás motivációi felnőttkorban. A tanulást ösztönző és gátló tényezők. A korábbi szervezett tanulás és a munkatapasztalatok jelentősége, szerepe. Sajátos tanulási nehézségek, problémák. A képzési kínálat főbb színhelyei, szervezési formái. A munkaerő-piaci képzés.

10. Iskoláskorúak és felnőttek kommunikációs képességeinek fejlesztése

A kommunikáció természete, folyamata, kommunikációs csatornák. A verbális és nem verbális kommunikáció alkalmazási lehetőségei a szakoktatásban. A szaktanár, a szakoktató szerepe a beszédkultúra fejlesztésében.

11. Tanulás-irányítás a szakképzésben

Tanári, oktatói stílusok. Direkt és indirekt vezetés. A tanár, az oktató vezető szerepe és a tanulók önállóságának fejlesztése. Differenciálás az oktatásban. Tehetséggondozás. Speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás a szakképzésben.

12. A tanítás-tanulási folyamat és dokumentumai

A tanítás-tanulási folyamat, fő jellemzői, irányítása. A pedagógiai tervezés dokumentumai. Tantervek fajtái, fejlődésük, felépítésük. A központi és a helyi programok sajátosságai, kapcsolatuk, felépítésük. Az oktatási dokumentumok alkalmazása a tanári munkában. A tanulók segédletei: tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok. A jó tankönyv ismérvei. A tanár segédletei.

13. Az oktatás és képzés megtervezése

A pedagógiai tervezés helye, szerepe a szakképzésben. A tananyag kiválasztása és elrendezése. Az oktatás megtervezése (globális tervezés, tematikus tervezés, tanórák, foglalkozások megtervezése). A tanulás megtervezése (a tanulók elméleti és gyakorlati tanulásának megtervezése, az iskolai és az otthoni munka).

14. Az oktatás és képzés ellenőrzése, értékelése

A pedagógiai ellenőrzés, értékelés célja, fő területei, alapvető módszerei. A tanulási teljesítmény ellenőrzése: diagnosztikus, formatív, szummatív ellenőrzés; szóbeli, írásbeli, munkafeladatos. Az objektivitás biztosításának módjai. Tantárgyi feladatlapok és tesztek (didaktikai célok, szerkesztés, értékelés, osztályozás). Jelentősebb hazai és nemzetközi diagnosztikus mérések. Minőségfejlesztési stratégiák a szakképzésben.

15. Szakképzés-pedagógiai kutatások módszerei

A neveléstudományi kutatások sajátosságai. Az induktív és a deduktív kutatási stratégia alapvető módszerei. Az adatfeltárás és adatfeldolgozás módszerei. Alapvető jósági kritériumok. Az eredmények értelmezésének, értékelésének módjai és tudományos közlésének kritériumai.

16. Az oktatás és képzés technológiája

Az oktatástechnológia eszközei. Az eszközök alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben: figyelembe véve a táblai munka, a vázlat- és rajzkészítés sajátosságait. Írásvetítők használata, az eszköz előnyei és hátránya. A videotechnika, az interaktív eszközök és a multimédia alkalmazása a szakképzésben. Oktatástechnológiai anyagok készítése a szakmai tantárgyak tanításához.

17. Elektronikus tanulási környezet

Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos- és a távoktatásban. Az elektronikus tananyagok fejlesztésének cél- és követelményrendszere, minőségbiztosítás. Az elektronikus tananyagok típusai, programozási stratégiák. Az elektronikus oktatás alapvető módszerei.

2.2. Kötelező és ajánlott irodalmak  

2.2.1. Kötelező irodalmak 

 1. Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai
  SZIF Universitas Kft., Győr, 1998.
 2. Földes Zoltán – Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
  SZIF Universitas Kft., Győr, 2001.
 3. Katona András: A tanári mesterség gyakorlata
  Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE, Budapest, 2003.
 4. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana
  SZE, elektronikus jegyzet, 2008.
 5. Nagy Tamás: Gépész szakmai tárgyak oktatásának módszertana
  SZIF Universitas Kht. Győr, 2002.
 6. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
  SZIF Universitas Kft. Győr, 2002.
 7. Nyéki Lajos: Az informatika oktatásának módszertana
  SZIF Universitas Kft., Győr, 2000.
 8. Nyéki Lajos: Neveléselmélet
  Universitas-Győr Kht., 1997.
 9. Umberto, Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
  Gondolat, Budapest, 1991.
 10. Vásárhelyi Zsuzsanna: A pszichológia válogatott fejezetei
  Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010. 

2.2.2. Ajánlott irodalmak 

 1. Atkinson – Hilgard: Pszichológia
  Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
 2. Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 3. Bábosik István: Neveléselmélet
  Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 4. Bártfai Barnabás: Az információtechnológia fogalmai
  BBS-INFO, Budapest, 2004.
 5. Benedek A. – Csoma Gy. – Karangi L.: Felnőttoktatási és –képzési lexikon
  OKI Kiadó, Budapest, 2002.
 6. Falus Iván (szerk.): Didaktika
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 7. Fehér Irén (szerk.): Pedagógiai és pszichológiai szöveggyűjtemény
  Comenius Bt., Pécs, 2001.
 8. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
 9. Horváth László: Informatikai tudástár
  Kiskapu, Budapest, 2007.
 10. Horváth László – Palotay Ferencné: Neveléstan
  Bessenyei Gy. Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.
 11. Hunyadi Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés
  Comenius Bt., Pécs, 2000.
 12. Hutter Ottó: E-learning 2005
  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
 13. Kálmán Anikó (szerk.): Lifelong Learning és kompetencia
  MELLearN, Budapest, 2005.
 14. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak
  Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 15. Tóth Béláné – Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia
  Ligatura Kiadó, Budapest, 2009.
 16. Varga Lajos (szerk.): Kutatásmódszertan
  BME, Budapest, 2006.

 

 

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Szenátusi ülés 2018. január 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!